Hymnen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟ ܠ ܡ ܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ


Qolo Toyson wothyon:
ܩܠܐ ܛܝܣܢ ܘܐܬܝܢ

Er vliegen en komen drie prachtige duiven en in hun schoot hebben zij mooie vruchten. De eerste draagt Samuel, de middelste draagt Johannes en de derde draagt Hij die de schepsels draagt.

ܛܳܝ̈ܣܳܢ ܘܳܐܬ̣ܝ̈ܳܢ ܬܠܳܬ̣ ܝܰܘ̈ܢܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬ̣ܳܐ܇ ܘܰܒܥܽܘ̈ܒܰܝܗܶܝܢ ܦܰܪ̈ܽܘܓ̣ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ܇ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ܇ ܘܗܳܝ ܕܰܬܠܳܬ̣ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬ̣ܳܐ܀


Toyson wothyon tloth yaune fayotho, wab'ubayhen faruge shafire.

Qadmoyto t'ino laShmuyel mes'oyto t'ino lYuhanon,

hoy datloth t'ino le lhaw dat'in lberyotho.


← Terug