Hymnen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟ ܠ ܡ ܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ


Qolo Toyson wothyon:
ܩܠܐ ܛܝܣܢ ܘܐܬܝܢ

Heen en weer vliegen drie elegante duiven, en zij dragen ieder goede vruchten. De eerste draagt Samuel, de middelste draagt Johannes, en de derde draagt degene die de schepselen draagt.

ܛܳܝܣܳܢ ܘܐܳܬ̣ܝܳܢ ܬܠܳܬ̣ ܝܰܘܢܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬ̣ܳܐ܇ ܘܰܒܥܽܘ̈ܒܰܝܗܶܝܢ ܦܰܪ̈ܽܘܓ̣ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܰܫܡܽܘܐܻܝܠ܇ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ܇ ܘܗܳܝ ܕܰܬܠܳܬ̣ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬ̣ܳܐ܀


Toyson wothyon tloth yaune fayotho, wab'ubayhen faruge shafire.

Qadmoyto t'ino laShmuyel mes'oyto t'ino lYuhanon,

hoy datloth t'ino le lhaw dat'in lberyotho.


← Terug