Hymnen index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟ ܠ ܡ ܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ


Alfabetische index:
ܡܚܘܝܢܐ ܐܠܦܒܝܛܝܐ

ܐ

ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܝܺܕ

ܐܰܒܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܢܺܝ ܠܰܢ

ܐܳܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ

ܐܰܘܕܳܝ ܥܺܕܬܳܐ

ܐܶܙܰܠܬ ܡܰܪܝܰܡ

ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ

ܐܰܝܟ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܻܝܬ̣ܰܘܗ̱ܝ

ܐܶܡܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ

ܐܳܡܪܺܝܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ

ܐܶܢܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܳܐܶܬ ܐ̱ܢܳܐ

ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ

ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ

ܐܰܢܺܝܚ ܘܚܰܣܳܐ

ܐܳܣܝܳܐ ܕܟܽܠ ܟܺܐܒܺܝ̈ܢ

ܐܳܣܝܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ

ܐܳܣܝܳܐ ܛܥܺܝܢ ܟܽܠ

ܐܶܪܰܡܪܡܳܟ

ܐܶܬ̣ܒܰܩܺܝܬ̣ ܘܰܐܚܕܰܢܝ̱ ܬܶܗܪܳܐ

ܐܶܬܢܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ̱


ܒ

ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܦܰܢܛܝܺܩܘܣܛܝ̣

ܒܚܰܫܳܐ ܓܥܳܐ ܣܰܡܝܳܐ

ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܘܕ

ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܰܩܺܝܿܬ

ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܚܳܙܶܝܢܰܢ

ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ

ܒܳܥܽܘܬ̣ܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ (ܕܨܰܘܡܳܐ)

ܒܥܰܪܣܳܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܡܶܙܕܰܗܝܳܐ

ܒܨܶܒܝܳܢܝ ܚܳܛܶܐ ܐܢܳܐ

ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ

ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ

ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ

ܒܰܪܟ̣ܡܳܪܝ̱ ܒܕܶܚܠܬ̣ܳܐ

ܒܰܪܶܟ̣ܡܳܪܝ̱ ܥܰܡ ܫܶܠܝܳܐ

ܒܪܳܐ ܕܐܰܣܓܺܝ ܚܰܡܪܳܐ

ܒܪܳܐ ܕܒܰܨܠܝܒܶܗ

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ

ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ


ܓ

ܓܰܒܠܶܗ ܐܱܠܳܗܳܐ ܠܐܴܕܳܡ

ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ

ܓܥܳܐ ܒܰܪ ܛܺܝܡܰܝ


ܕ

ܕܰܘܝܺܕ ܐܶܬ̣ܢܰܒܺܝ

ܕܟ̣ܺܝܪ ܡܽܘܫܶܐ ܪܺܝܫ ܡܰܒܽܘܥܳܐ

ܕܳܠܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ

ܕܢܰܚܘ ܙܰܠܓ̈ܶܐ ܕܢܰܗܝܪܳܐ


ܗ

ܗܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ

ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ

ܗܰܘ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ

ܗܰܠܶܠܘ̱ ܗܰܠܶܠܘ̱

ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ


ܘ

ܙ

ܚ

ܚܰܕ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ

ܚܙܳܝܗܝ ܓܰܪܒܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ

ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܐ


ܛ

ܛܳܒܳܐ ܕܰܥܨܰܒ

ܛܽܘܒܳܐ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ

ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܥܰܒܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܳܦܪܰܬ̣

ܛܘܒܰܝܟܝ̱ ܒܰܪܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܒܢܶܐ ܕܽܘܡܣܶܟܝ

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܟܰܠܰܬ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ

ܛܺܝܡܰܝ ܣܰܡܝܳܐ

ܛܳܝܣܳܢ ܘܐܳܬ̣ܝܳܢ

ܛܰܠܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ

ܛܥܶܢ ܥܺܝܪܐ ܣܒܰܪܬܗ


ܝ

ܝܰܘܡܳܢ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ

ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ

ܝܶܫܽܘܥ ܒܪܶܗ ܕܐܰܒܳܐ

ܝܳܬ݂ܶܒ ܒܣܶܬܳܪܶܗ


ܟ

ܟܰܕ ܕܰܡܺܝܟ ܝܰܘܣܶܦ

ܟܰܕ ܩܳܝܡܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܨܠܽܘܬ̣ܳܐ

ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܶܐܦܶܣܳܘܣ

ܟܠܺܝ̈ܠܐ ܓܕܺܝ̈ܠܺܝܢ

ܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ ܚܙܳܬ̣ܶܗ ܠܡܳܪܰܢ

ܟܶܦܢܶܬ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢ̈ܝܺܢ


ܠ

ܠܐܰܓܽܘܢܳܐ ܢܚܶܬ ܡܳܪܳܐ

ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ

ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ

ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ ܐܰܒܳܐ

ܠܳܟ݂ ܬܶܒܪܽܘܟ

ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܩܳܛܢܶܐ

ܠܶܣܛܳܝ̈ܶܐ ܢܦܰܠܘ̱

ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܝܰܗܒ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ


ܡ

ܡܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܓܶܦ̈ܶܐ

ܡܰܢ ܢܶܬܶܠ ܠܺܝ

ܡܳܐ ܕܚܺܝܠܐ ܗ̱ܝ

ܡܳܐ ܫܒܺܝܚܰܬܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝ̣ܪ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܘ ܪܰܡܫܳܐ

ܡܰܘܬܳܟ ܡܳܪܢ

ܡܰܠܟܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ

ܡܰܢܽܘ ܘܒܰܪ ܡܰܢܽܘ

ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܢܣܺܝܒܽܘܬ̣ܳܐ

ܡܶܢ ܒܳܬ̣ܰܪ ܢܣܺܝܒܽܘܬ̣ܳܐ

ܡܶܢ ܪܰܘܡܶܗ ܢܚܶܬ̣ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ

ܡܳܪܝ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬ̣ܢܰܚܰܡ


ܢ

ܢܚܶܬ̣ ܦܳܪܽܘܩܰܢ

ܢܦܰܠܘ̱ ܡܶܢ ܙܰܘܥܳܐ

ܢܦܰܠ ܥܰܠ ܐܳܕܳܡ

ܢܨܰܠܶܐ ܘܢܶܬ̣ܟܰܫܰܦ

ܢܩܽܘܡ ܫܰܦܺܝܪ

ܢܶܩܝܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ̣

ܢܶܬܶܠ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ


ܣ

ܣܰܓܺܝ ܪܰܒܳܐ ܗܝ

ܣܳܓܕܺܝ̣ܢܰܢ ܠܰܨܠܺܝ̣ܒܳܐ

ܣܽܘܦܺܝܰܐ ܬܶܐܘܳܦܪܳܘܣܟܳܘܡܶܢ


ܥ

ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ

ܥܰܠ ܒܶܝܬ̣ ܕܺܝܢܳܐ

ܥܰܠ ܗܰܘ ܬܰܪܥܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ

ܥܰܠ ܬܰܪ̈ܥܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܥܰܡܰܢܽ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ


ܦ

ܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ

ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܡܳܪܝ̱ ܬܰܪܥܳܟ


ܨ

ܨܽܘܡ ܨܰܘܡܳܐ

ܨܠܽܘܬ̣ܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܨܳܡ ܡܳܪܰܢ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ


ܩ

ܩܰܒܶܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ

ܩܒܰܥ ܡܽܘܫܶܐ

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ

ܩܰܕܺܝܫ ܩܥܰܘ ܝܰܠܽܘܕ̈ܶܐ

ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ

ܩܳܠܳܟ ܚܰܝܳܐ

ܩܳܡ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ

ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܐܠܗܳܐ

ܩܪܳܝܗܝ ܡܳܪܰܢ ܠܳܐܕܳܡ


ܪ

ܪܰܒ ܗܽܘ ܝܰܘܡܶܗ

ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܢܶܚܬܰܬ

ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ


ܫ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܡܶܠܬ̣ܳܐ ܐܰܠܗܳܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܩܳܠܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ

ܫܠܺܝ̣ـ̈ܚܶܐ ܓ̣ܒܰܝ̈ܳܐ

ܫܠܳܡ ܠܶܟ̣ܝ̱ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ

ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ̱

ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܙܰܡܢܽܘܗ̱ܝ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ

ܫܡܰܥ ܡܳܪܰܢ ܕܡܺܝܬ ܠܳܥܳܙܳܪ

ܫܩܰܠ ܗܘܳܐ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ


ܬ

ܬܗܰܪ ܓܰܒܪܐܺܝܠ

ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ

ܬܰܘ ܢܺܐܡܰܪ ܛܽܘܒܶܝܗ̇

ܬܰܘ ܢܥܰܕܥܶܕ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܕܐܰܚܰܝ̈ܢ

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܕܫܳܘܝܰܬ̣

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܕܥܰܢܺܝ̈ـܕܶܐ

ܬܠܳܬ̣ܳܐ ܙܩܺܝ̈ܦܶܐ ܚܙܺܝܬ̣

ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ

ܬܪܶܥܣܰܪ ܥܰܡܽܘܕ̈ܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ