Hymnen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟ ܠ ܡ ܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ


Qolo Nheth foruqan:
ܩܠܐ ܢܚܬ ܦܪܘܩܢ

Onze Verlosser ging uit naar de rivier de Jordaan om gedoopt te worden door Johannes. En de heilige Geest daalde op Hem neer gelijk een duif. En de Vader roept uit den hoge: "Dit is Mijn Zoon. Dit is Mijn Beminde, en Hij zal de volkeren verlossen."

ܢܚܶܬ̣ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܕܢܶܥܡܰܕ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܢܶܚܬܰܬ ܩܳܡܰܬ̣ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ̣ ܝܰܘܢܳܐ: ܘܐܰܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ̱ ܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ̱: ܘܗܽܘ ܦܳܪܶܩ ܥܳܠ̈ܡܶܐ܀


Nheth Foruqan lYurdnon nahro dne'mad wo men Yuhanon.

U ruho dQudsho nehtat qomath 'al rishe badmuth yauno.

U Abo dqo'e men rawmo, "Dhonaw Ber, dhonaw Habib. U hu foreq 'olme.


← Terug