Hymnen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟ ܠ ܡ ܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ


Qolo Eno no nuhro shariro:
ܩܠܐ ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܐ ܫܪܝܪܐ

"Ik ben het ware Licht", zeide onze Heer tegen de apostelen. "Eenieder die in het Licht zal lopen, zal niet verdwalen in het Duister." Zalig zij de heilige apostelen, daar zij in het Licht van de Messias lopen. Heden vieren wij hun herdenkingen vanuit heel de aarde. Moge hun gebeden een muur voor ons zijn.

ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ̱. ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܡܗܰܠܶܟ܇ ܠܐ ܡܰܕܪܶܟ ܠܶܗ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܛܽܘܒ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܗܰܠܶܟ̣ܘ̱ ܒܢܽܘܗܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܳܐ ܢܳܨܚܺܝܢ ܕܽܘܟ̣ܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ܇ ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܐ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܨܠܽܘܬ̣ܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀


Eno no nuhro shariro, emar Moran ltalmidaw.

Kul ayno dabnuhro mhaleg, lo madrek le heshuko.

Tub lashlihe qadishe, dhaleg bnuhre daMshiho.

Ho noshin dugronayhun, men sawfe lsawfe dar'o.

Sluthhun shuro tehwe lan.      


← Terug