Hymnen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟ ܠ ܡ ܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ


Qolo Emro shmayono:
ܩܠܐ ܐܡܪܐ ܫܡܝܢܐ

Hemelse Lam, vergevingsgezinde Offer. Hoor ons nederigheid aan en maak ons waardig voor vergeving. Kom, o Heer, ons helpen. Ons barmhartige Koning, verbreedt onze smalle paden in tijden van verdriet. Op U hopen wij, o barmhartige Jezus.

Negeer ons niet en versterk hij die verdwaald is. O, zee der barmhartigheid en de schatkist van vertrouwen, besprenkel ons met genade en overvloed aan hulp. Hoor, o Heer, onze smeekgebeden aan en aanvaard ons berouw. Was ons van onze schandes met het zuiverende hysop.

ܐܶܡܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܇ ܕܶܒܚܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܥܢܺܝ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬ̣ܰܢ܇ ܘܰܐܫܘܳܢ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܇ ܬܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܺܐܝܳܠܰܢ܇ ܡܰܠܟܰܢ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܇ ܘܐܰܪܘܰܚ ܥܳܩܳــ̈ܬ̣ܰܢ܇ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܒܳܟ ܗܽܘ ܡܣܰܒܪܺܝܢܰܢ܇ ܝܶܫܽܘܥ ܚܰܢܳܢܳܐ܀

ܠܳܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢܰܢ܇ ܘܢܶܫܪܰܟ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ܇ ܐܳܘ ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܘܓܰܙܳܐ ܕܬܽܘܟ̣ܠܳܢܳܐ܇ ܐܰܫܦܰܥ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܘܣܽܘܓ̣ܳܐܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ܇ ܫܡܰܥ ܡܳܪܝ̱ ܒܳܥܽܘܬ̣ܰܢ܇ ܘܩܰܒܶܠ ܬܝܳܒܽܘܬ̣ܰܢ܇ ܘܰܡܪܽܘܩ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬ̣ܰܢ܇ ܒܙܽܘܦܳܟ ܡܕܰܟܝܳܢܳܐ܀


Emro shmayono, debho mhasyono. 'Ni lamhiluthan, washwon lshubqono.

To Mor liyolan, malkan mrahmono. Warwah 'oqothan, bzabne dulsono.

Bogu msabrinan, Yeshu' hanono.   Lo tahme menan, uneshrak labdono.

O yamo drahme, u gazo tuglono. Ashfa' 'layn rahme, u sugo d'udrono.

Shma' Mor bo'uthan, u qabel tyobuthan. Wamruq kutmothan bzufog mdakyono.   


← Terug