Hymnen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟ ܠ ܡ ܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ


Bo'utho dmor Afrem (sawmo):
(ܕܨܘܡܐ) ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

Heer, ontferm u over ons; Heer, neem onze dienst aan. Stuur ons uit uw schatkamer ontferming, erbarmen en vergeving.


Geef mij, Heer, wanneer ik ’s nachts wakker blijf, om waakzaam voor u mogen staan; en mocht ik toch in slaap vallen, laat mijn slaap dan zonder zonde zijn.


Mocht ik tijdens mijn waken iets slechts doen, laat mij dan in uw goedheid, Heer, vergiffenis krijgen; en mocht ik tijdens mijn slaap zondigen, laat dan uw erbarmen vergevingsgezind zijn.


Bij het kruis van uw vernedering: geef mij een vredige slaap en verlos mij van slechte dromen en schandelijke droombeelden.


Geef mij de hele nacht een slaap vol vrede, zodat geen kwaad en gedachten vol zonde in mij heersen.


Verandering

Geef mij een engel des lichts, die al mijn ledematen bewaakt en mij verlost van beschamende begeertes door uw levend Lichaam, dat ik gegeten heb.


Ik zal mij neerleggen en rustig inslapen: moge uw Bloed mijn bewaker zijn; en aan de ziel, die uw beeld is – uw schepsel – verleen de vrijheid.


En strek over het lichaam, dat uw handen vormden, uw rechterhand en leg er de schutsmuur van uw ontferming omheen als een onkwetsbaar schild.


Wanneer het lichaam rust en slaapt, laat dan uw kracht het bewaken; en als aangename wierookgeur moge mijn slaap zijn voor uw majesteit.


Op voorspraak van haar die u baarde: laat de Boze niet tot mijn bed naderen; houdt, door het offer dat u voor mij bracht, de Satan tegen zodat hij mij geen wonden toebrengt.


Vervul aan mij uw belofte, Heer, en bewaak mijn leven door uw Kruis, want als ik waak zal ik u loven, omdat u uw liefde getoond heb aan mijn geringheid.


Verandering

In uw barmhartigheid, Heer, verleen mij om uw wil te gehoorzamen en uit te voeren: een avond, Heer, die vol van vrede is en ook een nacht van gerechtigheid.


Geef ons dit, Christus onze Verlosser, want u bent het ware licht: uw heerlijkheid verblijft in het licht en de kinderen van het licht aanbidden u.


U verblijft in het licht en woont in het licht, Jezus, Verlosser van de wereld: eer aan u en over ons uw barmhartigheid, in deze wereld en in de toekomstige.


Met een zuiver en wijs verstand brengen wij eer en dank aan Vader, Zoon en Heilige Geest, de ene ware God.


Verandering

Eer aan u, Heer, eer aan u: duizendkeer duizendmaal zij u eer! Tienduizendkeer tienduizendmaal zij u eer! Eer aan u en over ons uw barmhartigheid!


Eer aan u, Heer, eer aan u: duizendkeer duizendmaal zij u eer! Uw heerlijkheid zij gezegend in uw woonplaats: dat uw kudde u dankt!


Dat de stoffelijke wezens, talrijk als de bladeren aan de bomen, u eer brengen – u, Heer, die de aartsengelen dienen en wiens eer de engelen vieren!


Eer aan Hem die de gebeden aanneemt van wie zwak zijn – aan Hem die de tranen van wie berouw hebben als eerstelingen en offergaven aanneem!


Verandering

Vast de veertigdaagse vasten en geef uw brood aan wie hongeren en bidt zevenmaal daags zoals je geleerd hebt van de Zoon van Isaï.


Mozes vastte veertig dagen en Elia veertig dagen; onze Heer vastte veertig dagen en overwon de slechte Vijand.


Verwerf geen goud en zilver: in beide zit een dodelijk gif! Verwerf jezelf een gezonde leer: dat zal de Heer fijn vinden!


Eer aan de Ene die Drie is en de Drie die Een zijn: de Vader en Zoon en Heilige Geest, de ene ware God.


U die gebeden verhoort en verzoeken inwilligt: verhoor ons gebed, denk aan ons en willig in uw barmhartigheid onze verzoeken in.

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܆ ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ܀
ܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܳܟ݂܆ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ܀


ܗܰܒ݂ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܟܰܕ݂ ܫܳܗܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܥܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܐܶܩܽܘܡ ܩܽܘܕ݂ܡܰܝܟ.
ܘܶܐܢܗܽܘ ܬ݂ܽܘܒ݂ ܕ݂ܕ݂ܳܡܶܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܝ܆ ܕܠܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܫܶܢܰܬ݂ܝ܀


ܘܰܒ݂ܥܺܝܪܽܘܬ݂ܝ ܐܶܢ ܡܰܥܘܶܠ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝ ܐܶܬ݂ܚܰܣܶܐ.
ܘܰܒ݂ܕ݂ܰܡܟܽ݁ܘܬ݂ܝ ܐܶܢ ܚܳܛܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܚܢܳܢܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܫܳܒ݂ܽܘܩܳܐ܀


ܘܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܕܡܽܘܟ݁ܳܟ݂ܳܟ݂܆ ܫܶܢܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܢܝܳܚܳܐ ܗܰܒ݂ܠܺܝ.
ܘܦ݂ܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܒ݂ܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܕܶܡܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܫܟ݂ܺܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ܀


ܘܰܒ݂ܫܶܢܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܰܠܝܳܐ ܫܰܝܢܳܐ܆ ܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݂ܰܒܰܪܰܝܢܝ.
ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܰܠܛܽܘܢ ܒܺܝ ܒ݂ܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܚܽܘ̈ܫܳܒ݂ܶܐ ܕ݂ܰܡܠܶܝܢ ܥܰܘܠܳܐ܀

ܫܽܘܚܠܳܦ݂ܳܐ

ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݂ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܒ݂ܠܺܝ܆ ܕܢܶܛܰܪ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ݂̈ܳܡܰܝ.
ܘܡܶܢ ܪܶܓ݁ܬ݂ܳܐ ܣܢܺܝܬ݂ܳܐ ܦ݂ܰܨܳܢܝ܆ ܒܝܰܕ݂ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܚܰܝܳܐ ܕ݂ܶܐܟ݂ܠܶܬ݂܀


ܐܶܫܟܰ݁ܒ݂ ܘܶܐܕ݂ܡܰܟ݂ ܒܰܢܝܳܚܳܐ܆ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܕ݂ܡܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ.
ܘܰܠܢܰܦ݂ܫܳܐ ܕ݂ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ̇ ܨܰܠܡܳܟ݂܆ ܚܪܽܘܪ̈ܶܐ ܠܰܓ݂ܒ݂ܺܝܠܬ݂ܳܟ݂ ܫܰܟܶ݁ܢ܀


ܘܰܠܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܓ݂ܒܰܠܝ̈ ܐܺܝܕ݂̈ܰܝܟ܆ ܬܰܓ݁ܶܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂.
ܘܰܐܚܕܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܐ ܕ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܆ ܐܰܝܟ݂ ܣܰܟ݁ܪܳܐ ܡܩܰܒ݁ܠܳܢܺܝܬ݂ܳܐ܀


ܡܳܐ ܕ݂ܰܫܠܺܝ ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܘܰܕ݂ܡܶܟ݂܆ ܚܰܝܠܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܡܢܰܛܪܳܢܶܗ.
ܘܰܐܝܟ݂ ܥܶܛܪܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܣ̈ܡܶܐ ܬ݂ܶܗܘܶܐ܆ ܫܶܢܰܬ݂ܝ ܩܽܘܕ݂ܡܰܬ݂ ܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ܳܟ݂܀


ܠܳܐ ܢܶܩܪܽܘܒ݁ ܒܺ݁ܝܫܳܐ ܠܬ݂ܶܫܘܺܝܬ݂ܝ܆ ܒܰܦ݂ܝܳܣܳܐ ܕ݂ܗܳܝ ܕܺܝܠܶܕ݂ܬ݂ܳܟ݂.
ܘܰܒ݂ܝܰܕ݁ ܕ݁ܶܒ݂ܚܳܟ݂ ܕܰܚܠܳܦ݂ܰܝ܆ ܟܠܺܝ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܢܰܟܶ݁ܝܢܝ܀


ܫܰܡܠܳܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܡܳܪܝ ܫܽܘܘܕܳܝܳܟ݂܆ ܘܢܰܛܰܪ ܚܰܝ̈ܰܝ ܒܰܨܠܺܝܒ݂ܳܟ݂.
ܕܡܳܐ ܕ݂ܶܐܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܶܬ݂ ܐܰܘܕ݂ܶܐ ܠܳܟ݂܆ ܕܚܽܘܒ݂ܳܟ݂ ܚܰܘܺܝܬ݁ ܨܶܝܕ݂ ܫܰܦ݂ܠܽܘܬ݂ܝ܀

ܫܽܘܚܠܳܦ݂ܳܐ

ܫܰܟܶ݁ܢ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ݂܆ ܕܶܐܫܡܰܥ ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ݂.
ܪܰܡܫܳܐ ܡܳܪܝ ܕܰܡܠܶܐ ܫܰܝܢܳܐ܆ ܐܳܦ݂ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݂ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ܀


ܗܰܒ݂ܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦ݂ܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ݂ܽ ܗ̱ܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ.
ܘܰܒ݂ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܪܶܐ ܐܺܝܩܳܪܳܟ݂܆ ܘܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܳܟ݂ ܣܳܓ݂ܕܺܝܢ܀


ܫܪܶܐ ܒ݂ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܥܳܡܰܪ ܒܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ.
ܠܳܟ݂ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܆ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒ݂ܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ݂܀


ܒܗܰܘܢܳܐ ܕ݂ܰܟ݂ܝܳܐ ܘܦ݂ܳܪܽܘܫܳܐ܆ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܘܬ݂ܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ
ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܘܠܰܒ݂ܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕ݂ܫܳܐ܆ ܚܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܀

ܫܽܘܚܠܳܦ݂ܳܐ

ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂܆ ܐܳܠܶܦ݂ ܐܰܠܦ݂ܺܝ̈ܢ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂.
ܘܪܶܒܽ݁ܘ ܪ̈ܶܒ݁ܘܳܢ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂܆ ܠܳܟ݂ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܀


ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂܆ ܐܳܠܶܦ݂ ܐܰܠܦ݂ܺܝ̈ܢ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂.
ܒܪܺܝܟ݂ ܐܺܝܩܳܪܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܳܟ݂܆ ܬܰܘܕܺܝ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܡܰܪܥܺܝܬ݂ܳܟ܀


ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܥܰܦ݂ܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܒܡܶܢܝܳܢ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕ݂ܺܐܝܠܳܢ̈ܶܐ.
ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܘܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ ܡܙܰܝܚܺܝܢ ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ܀


ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܡܩܰܒ݁ܠܳܢܳܐ܆ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ.
ܘܰܐܝܟ݂ ܪ̈ܺܝܫܝܳܬ݂ܳܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܡܩܰܒܶ݁ܠ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕ݁ܬ݁ܰܝܳܒ݂̈ܶܐ܀

ܫܽܘܚܠܳܦ݂ܳܐ

ܨܽܘܡ ܨܰܘܡܳܐ ܕ݂ܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܆ ܘܗܰܒ݂ ܠܰܚܡܳܟ݂ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܟ݂ܰܦ݂ܺܝܢ.
ܘܨܰܠܳܐ ܒ݂ܝܰܘܡܳܐ ܫܒ݂ܰܥ ܙܰܒ݂ܢܺܝ̈ܢ܆ ܐܰܝܟ݂ ܕܺܝܠܶܦ݂ܬ ܡܶܢ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ܀


ܨܳܡ ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܆ ܘܶܐܠܺܝܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ.
ܨܳܡ ܡܳܪܰܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܆ ܘܰܙܟ݂ܳܐ ܠܒ݂ܺܝܫܳܐ ܒ݂ܥܶܠܕܰܪܳܐ܀


ܠܳܐ ܬ݂ܶܩܢܶܐ ܕ݂ܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ܆ ܣܰܡܳܐ ܕ݂ܡܰܘܬܳܐ ܒ݂ܗܽܘܢ ܣܺܝܡܽ ܗ̱ܘ.
ܩܢܺܝ ܠܳܟ݂ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ܆ ܕܬ݂ܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ܀


ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܠܚܰܕ݁ ܕܰ݁ܬ݂ܠܳܬ݂ܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ.
ܐܰܒ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕ݂ܫܳܐ܆ ܚܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܀


ܫܳܡܽܘܥܳܐ ܕ݂ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ܆ ܘܰܡܦ݂ܰܢܝܳܢܳܐ ܕ݂ܫ̈ܶܐܠܳܬ݂ܳܐ.
ܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬ݂ܰܢ ܘܶܐܬ݂ܪܰܥܳܐ ܠܰܢ܆ ܘܦ݂ܰܢܳܐ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫ̈ܶܐܠܳܬ݂ܰܢ܀


Moran ethrahame'layn, moran qabel teshmeshtan. Shadar lan men beth gazog, hnono rahme u shubqono.

Habli mor kad shohar no, d'iroyith equm qudmayk. W Enhu tub domeg no li, dahtitho tehwe shenath.

Wab'iruth en ma'el no, btaybuthog mor eth-hase. Wabdamguth en hote no, hnono nehwe shobuqo.

Wabyad zqife dmukogog, shentho danyoho habli. U fason men helme bishe, men demwotho shgirotho.

Wabshentho dmalyo shayno, kule lilyo dabaran. Dlo neshtaltun bi bishe, hushobe damlen 'awlo.


Shuhlofo

Malago dnuhro hab li, dnetar lkulhun hadomay. U men regtho snitho fason, byad fagrog hayo degleth.

Eshgab wedmag banyoho, noturo dmog nehwe li. Walnafsho dithe salmog, hrure lagbiltog shaken.

Walfagro dagbal idayk, tagen 'law yaminog. Wahdar le shuro drahmayk, ag sakro mqablonitho.

Mo dashli fagro wadmeg, haylog nehwe mnatrone. W ag 'etro dbesme tehwe, shenath qudmath rabuthog.

Lo neqrub bisho lteshwith, bafyoso dhoy diletog. Wabyad debhog dahlofay, kli lsotono dlo naken.

Shamlo lwoth mor shudoyog, w natar hayay baslibog. Dmo deth'ireth awde log. dhubog hawith sed shafluth.


Shuhlofo

Shaken li mor bahnonog, deshma' we'bed sebyonog. Ramsho mor damle shayno, of lilyo dzadiqutho.

Hablan mshiho foruqan, datu nuhro shariro. Wabnuhro shre iqorog, wabnay nuhro log sogdin.

Shre nuhro w'omar bnuhro, yeshu'foruqe d'ulmo. Log shubho wa'layn rahmayk, bhon 'ulmo wabhaw da'tid.

Bhawno dagyo uforusho naseq shubho wtawditho. Labo labro u-ruh qudsho, had aloho shariro.


Shuhlofo

Shubho log mor shubho log, olef alfin shubho log. Rebwo rebwun shubho log, log shubho wa'layn rahme.

Shubho log mor shubho log, olef alfin shubho log. Brig iqorog men athrog, taudi log men mar'ithog.

Shubho log men 'afrone, bmenyon tarfe dilone. Moro d'ire mshamshin le, u malage mzayhin shubhe.

Shubho le lamqablono daslawotho damhile. U ag rishotho u qurbone, mqabel dem'e d-tayobe.


Shuhlofo

Sum sawmo darb'in yawmin, u hab lahmog layno dkafin. U salo byawmo shba' zabnin, ag dileft men bar ishay.

Som mushe arb'in yawmin, u eliyo arb'in yawmin. Som Moran arb'in yawmin, wazgo lbisho b'eldaro.

Lo teqne dahbo simo, samo dmawto bhun simu. Qni log yulfono hlimo, tehwe 'al moryo rhimo.

Shubho le lhad datlothaw, watlotho had ithayhun. Abo wabro u ruh qudsho, had aloho shariro.

Shomu'o daslawotho, wamfanyono dshelotho. Shma' sluthan wethra'o lan, u fano brahmayk shelothan.


← Terug