Hymnen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟ ܠ ܡ ܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ


Qolo 'Bed Mor dugrono tobo:
ܩܠܐ ܥܒܕ ܡܪܝ ܕܘܟܪܢܐ ܛܒܐ

Herdenk, o Heer, onze patriarch Mor Ignatius, onze aartsbisschop Mor Polycarpus, en help ons met hun gebeden. Halleluja.

ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ܇ ܠܰܐܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐܺܝܓ̣ܢܰܐܛܺܝܳܘܣ܇ ܘܠܰܐܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܦܳܠܺܝܩܰܪܦܽܘܣ. ܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܗܽܘܢ ܗܰܠܠܘܝܰܗ܀


´Bed Mor dugrono tobo. Lmoran mor Ignatius,

labun mor Polycarpus, u lan ´adar baslawothhun halleluja.


← Terug