Hymnen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟ ܠ ܡ ܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ


Qolo Yeshu' bre dabo:
ܩܠܐ ܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܐܒܐ

Jezus, Zoon van de Vader, wees onze hulp.
Jezus, Zoon van Maria, wees ons bescherming.
Jezus intensiveer ons, Jezus behoed ons.
Jezus, houdt het kwade van ons tegen.
Jezus, vergeef ons onze schulden en zonden.
Jezus, wees ons genadig wanneer U over ons zal oordelen.

ܝܶܫܽܘܥ ܒܪܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܥܳܕܽܘܪܳܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܒܪܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܣܶܬܳܪܳܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܚܰܝܶܠ ܠܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܢܰܛܰܪ ܠܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܛܶܠܳܝܗܝ ܠܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ܇ ܡܳܐ ܕܕܳܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ܀


Yeshu' bre dabo hwi lan 'oduro.

Yeshu' bro dMaryam hwi lan setoro.

Yeshu' hayel lan, Yeshu' natar lan.

Yeshu' bateloy lbisho menan.

Yeshu' haso lan hawbayn wahtohayn.

Yeshu' hus 'layn, mo doyen at lan.


← Terug