Hymnen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟ ܠ ܡ ܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ


Qolo Tlotho zqife hzith:
ܩܠܐ ܬܠܬܐ ܙܩܝ̈ܦܐ ܚܙܝܬ

Drie kruizen zag ik en geen van elk leek op elkaar. Ik naderde de rechter en hij was levend en niet dood. Maar de linker was dood en niet levend. En de middelste verwonderde mij. Hij leek op een uitgeslapene die sliep. Hij leek op een levende die dood was. Hij leek op de Mensenzoon die God is.

ܬܠܳܬ̣ܳܐ ܙܩܺܝ̈ܦܶܐ ܚܙܺܝܬ̣܇ ܕܚܰܕ ܠܚܰܕ ܠܐ ܕܳܡܶܝܢ. ܗܰܘ ܠܰܡ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ܇ ܚܰܝܰܐ ܗ̱̇ܘ ܘܠܐ ܡܺܝܬ̣ܳܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܣܶܡܳܠܐ. ܡܺܝܬ̣ܰܐ ܗ̱̇ܘ ܘܠܐ ܚܰܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܐܰܬܗܪܰܢܝ̱. ܕܳܡܶܐ ܠܥܺܝܪ ܕܕܰܡܺܝܟ ܕܳܡܶܐ ܠܚܰܝ̣ ܕܡܰܝܺܝ̣ܬ̣. ܕܳܡܶܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܘܐܺܝܬ̣ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܗܳܐ܀


Tlotho sqife hzith, dhad lhad lo domen. Haw lam dyamino, hayaw ulo mitho.

Haw ger dsemolo, mitho ulo hayo. Haw den dbamsa'tho atharan.

Dome l'ir ddamig, dome lhay dmayith. Dome lbarnosho, u ithaw Aloho. 


← Terug