Boeken

Tekso dqurobo Alohoyo:
ܛܟܣܐ ܕܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ

Bnuhrog hozenan nuhro

ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܚܳܙܶܢܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ

Eramermog

ܐܶܪܰܡܪܡܳܟ

Qadishat Aloho

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ

Shlihe gbayo

ܫܠܺܝ̣ـ̈ܚܶܐ ܓ̣ܒܰܝ̈ܳܐ

Fawlus shliho

ܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܝܺܚܳܐ

Halleluja

ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ

Baregmor 'am shelyo

ܒܰܪܶܟ̣ܡܳܪܝ̱ ܥܰܡ ܫܶܠܝܳܐ

Laloho dab'ad'ide

ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ

Qdom Moryo mrahmono

ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ

Sofya tefruskomen

ܣܽܘܦܺܝܰܐ ܬܶܐܦܪܳܣܟܳܡܶܢ

Abo ahid

ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ

Netel shlomo lahdode

ܢܶܬܶܠ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ

Nqum shafir

ܢܩܽܘܡ ܫܰܦܺܝܪ

Qadish qadish

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ

Mawtog Moran

ܡܰܘܬܳܟ ܡܳܪܢ

Raheme'layn

ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ

Mo dhiloy

ܡܳܐ ܕܚܺܝܠܐ ܗ̱ܝ

Nsale u nethkashaf

ܢܨܰܠܶܐ ܘܢܶܬ̣ܟܰܫܰܦ

Tub den dahayn

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܕܐܰܚܰܝ̈ܢ

Tub den dmalke

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ

Tub den dshoyath

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܕܫܳܘܝܰܬ̣

Tub den dqadishe

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ

Tub den d'anide

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܕܥܰܢܺܝ̈ـܕܶܐ

Anih uhaso

ܐܰܢܺܝܚ ܘܚܰܣܳܐ

Aykano dithaw

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܻܝܬ̣ܰܘܗ̱ܝ

Neqyo with

ܢܶܩܝܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ̣

Log Aloho Abo

ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ ܐܰܒܳܐ

Abun dbashmayo

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ

Men qdom nsibutho

ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܢܣܺܝܒܽܘܬ̣ܳܐ

Baregmor bdeheltho

ܒܰܪܟ̣ܡܳܪܝ̱ ܒܕܶܚܠܬ̣ܳܐ

Bqurbone baslawotho

ܒܩܽܘܪ̈ܒ݁ܳܢܶܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ

B'ad'ide dmalko Mshiho

ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ

Haylawotho shmayone

ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܐ

'Bed Mor dugrono tobo

ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ

Laloho shubho brawmo

ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ

Log tebruk

ܠܳܟ݂ ܬܶܒܪܽܘܟ

Men bothar nsibutho

ܡܶܢ ܒܳܬ̣ܰܪ ܢܣܺܝܒܽܘܬ̣ܳܐ

Haw dnurone

ܗܰܘ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ

← Terug