Hymnen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟ ܠ ܡ ܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ


Qolo Yotheb bsetore:
ܩܠܐ ܝܬܒ ܒܣܬܪܗ

Hij die onder de hoede is van de Allerhoogste, onder de schaduw van de vleugels van Uw barmhartigheid.

Behoed ons, Heer en ontferm U over ons; U die alles hoort, hoor de gebeden van Uw dienaren in Uw barmhartigheid.

Geef ons Heer een avond vol vrede, en een nacht vol rechtvaardigheid, o Christus onze Verlosser, want U zijt de geprezen Koning.

Tot U zijn onze ogen gericht, ontzie ons van onze schulden en zonden; in deze wereld en in de Nieuwe Wereld, ontferm U over ons.

Heer, laat Uw genade ons beschermen en laat Uw barmhartigheid rusten op onze gezichten, en laat Uw kruis ons behoeden van het Kwaad en haar macht.

Laat Uw rechterhand te allen tijden op ons rusten en moge Uw vrede onder ons heersen en geef hoop en verlossing aan de zielen die tot U smeken.

Bij de gebeden van Maria, die U gebaard heeft en die van alle heiligen, vergeef mij mijn schulden en ontferm U over mij, o God.

Gezegend zij de glorie van de Heer vanuit Zijn woonplaats tot in de eeuwigheid.
Gezegend zij de glorie van de Heer vanuit Zijn woonplaats tot in de eeuwigheid.
Gezegend is de glorie van de Heer vanuit Zijn woonplaats tot in de eeuwigheid.

Heilige en geprezen Drie-eenheid, ontferm U over ons.
Heilige en geprezen Drie-eenheid, ontferm U over ons.
Heilige en geprezen Drie-eenheid, heb genade en ontferm U over ons.

U zijt heilig en geprezen tot in de eeuwigheid.
U zijt heilig en geprezen tot in de eeuwigheid.
U zijt heilig en gezegend zij Uw Naam tot in de eeuwigheid.

Eer aan U, onze Heer, Eer aan U, onze Heer.
Eer aan U, onze Hoop, tot in de eeuwigheid. Zegen mij, o Heer.

ܝ̇ܳܬ݂ܶܒ ܒܣܶܬܳܪܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ܉ ܬܚܶܝܬ݂ ܛܶܠܳܠܳܐ ܕܟܶܢ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܟ܀

ܣܰܬܰܪܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ܉ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܫ̇ܳܡܰܥ ܟ݀ܽܠܳܐ ܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܟ܀

ܪܰܡܫܳܐ ܡܳܪܝ ܕܰܡ̇ܠܶܐ̣ ܫܰܝܢܳܐ ܐܳܦ ܠܺܠܝܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܗܰܒܠܰܢ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܦܳܪܽܘ݀ܩܰܢ܉ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣̄ܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ܀

ܘܰܠܘܳܬ݂ܳܟ ܬܰܠܝ̈ܳܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ܉ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒܗ̇ܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ݂ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘ݀ܢ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܢ̣ܣܰܬܪܽܘ̣ܢܳܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘ̣ܬ݂ܳܟ ܬܶܩܽܘ̣ܡ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ ܘܰܨܠܺܝ̣ܒܳܟ ܢ̣ܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̣ܫܳܐ ܘܚܰܝܠ̈ܰܘܳܬ݂ܶܗ܀

ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܬܰܓܶܢ ܥܠܰܝܢ ܒܟܽ݀ܠܗܽܘ݀ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܚ̈ܰܝ݂ܰܝ݂ܢ ܘܫܰܝܢܳܟ ܢܰܡ̣ܠܶܟ ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒܶܕ݂ ܣܰܒܪܳܐ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܡܦܺܝ̣ܣ̈ܳܢ ܠܳܟ܀

ܒܰܨܠܽܘ݀ܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝ̣ܠܶܕܬ݂ܳܟ ܘܰܕܟܽ݀ܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̣ܫܰܝ̈ܟ ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ̣ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀ ܒܪܺܝ̣ܟ ܗ̣̄ܽܘ ܐܺܝ̣ܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬ݂ܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܒܪܺܝ̣ܟ ܗ̣̄ܽܘ ܐܺܝ̣ܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬ݂ܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ܀ ܡ̇ܒ̣ܰܪܰܟ ܗ̣̄ܽܘ ܐܺܝ̣ܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬ݂ܪܶܗ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀ ܬܠܺܝ̣ܬ݂ܳܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒ̣ܰܚܬܳܐ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀

ܬܠܺܝ̣ܬ݂ܳܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒ̣ܰܚܬܳܐ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀ ܬܠܺܝ̣ܬ݂ܳܝܽܘ݂ܬ݂ܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒ̣ܰܚܬܳܐ ܚܽܘ̣ܣܝ̱ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀

ܩܰܕܺܝ̣ܫܰܬ ܘܰܡ̇ܫܰܒ̣ܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܳܠܰܡ܀ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܳܠܰܡ܀ ܩܰܕܺܝ̣ܫܰܬ ܘܰܡ̇ܒ̣ܰܪܰܟ ܫܡܳܟ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܉ ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ܉ ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ܉ ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܣܰܒܪܰܢ ܠܥܳܠܰܡ܉ ܒܰܪܶܟ݂ܡܳܪܝ̱܀


Yotheb bsetore damraymo theth telolo dkenfe damrahmonuthog.

Satarayn Moryo raheme'layn, shoma' kulo, shma' bo'utho d'abdayk bamrahmonuthog.

Ramsho damle sheyno, of lilyo dzadiqutho, hablan Mshiho foruqan datu malko mshabho.

Walwothog talyon 'aynayn, haso hawbayn wahtohayn,
bhon 'ulmo wabhaw da'tied batrayhun raheme'layn.

Moryo nsatrunon rahmayk taybuthog dequm bafayn,
baslibog natar lan men bisho u heylawothe.

Yaminog tagen 'layn bkulhun yawmotho dhayayn, u sheyno namleg
beynothan, wa'beth sabro u furqono lnafshotho damfisin log.

Basluth Maryam dilettog wadkulhun qadishayk, haso li hawbay raheme'lay Aloho.

Brigu iqore dMoryo men athre l'olam.
Brigu iqore dMoryo men athre l'olam.
Mbaragu iqore dMoryo men athre l'olam.

Tlithoyutho qadishto wamshabahto ethrahame'layn.
Tlithoyutho qadishto wamshabahto ethrahame'layn.
Tlithoyutho qadishto wamshabahto hus wethrahame'layn.

Qadishat wamshabahat l'olam, qadishat wamshabahat l'olam,
qadishat wambarag shmog l'olmin.
Shublo log Moran, shubho log Moran, shubho log sabran l'olam baregmor.


← Terug