Hymnen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟ ܠ ܡ ܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ


Qolo Qroy Moran l Odom:
ܩܠܐ ܩܪܝܗܝ ܡܪܢ ܠܐܕܡ

Onze Heer riep Adam: "Adam, waarom slaap je in Sheol? Sta op!" Adam hoorde de stem van de Zoon en begon het volgende te zeggen: "Wat is dit toch een prachtige stem. En hoe prachtig is zijn klank. Deze stem lijkt op de stem die mij riep door de bomen heen."

ܩܪܳܝܗܝ ܡܳܪܰܢ ܠܳܐܕܳܡ ܐܳܕܳܡ܇ ܠܡܳܢܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܕܰܡܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܩܽܘܡ܇ ܫܡܰܥ ܐܳܕܳܡ ܩܳܠܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܇ ܘܫܰܪܺܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܗܳܟ̣ܰܢܳܐ܇ ܟܡܳܐ ܒܰܣܺܝܡ ܩܳܠܐ ܗܳܢܳܐ܇ ܘܰܟܡܳܐ ܚܰܠܝ̈ܳܢ ܢܶܥܡ̈ܳܬ̣ܶܗ. ܘܕܳܡܶܐ ܗܳܢ ܩܳܠܐ ܠܗܰܘ ܕܰܩܪܳܢܝ̱ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ܀


Qroy Moran l Odom: Odom lmono bashyul damig at qum.

Shma' Odom qole dAbro, u shari dnimar hogano: Kmo basim qolo hono,

wakmo halyon ne'mothe. U dome hon qolo lhaw daqron beth ilone.


← Terug