Hymnen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟ ܠ ܡ ܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ


Qolo Btar'o dilog Hanono:
ܩܠܐ ܒܬܪܥܐ ܕܝܠܟ ܚܢܢܐ

Aan Uw deur, o Barmhartige, klopt de stem van ons smeekgebed. Ontneem van zij die U aanbidden niet de behoeftes die zij van U vragen.
Het gebed dat stijgt van de zee, en de kuil, en de oven. U die de deur der genade opent voor onze gebeden en smeekgebeden.

Wees mij genadig Heer, wees mij genadig in de grootheid van Uw barmhartigheid. En het kwade dat mij bezoekt, laat dat mij niet naderen, o Barmhartige.
God, U roepen wij om hulp voor onze nederigheid. Verhoor goed onze klanken van smeekgebeden en beantwoordt in Uw barmhartigheid onze gebeden.

ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ܇ ܢܳܩܶܫ ܩܳܠܐ ܕܒܳܥܽܘܬ̣ܰܢ.
ܠܐ ܬܶܟܠܶܐ ܡܶܢ ܣܳܓ̣ܽܘܕܰܝ̈ܟ܇ ܫܶܐܠܳـ̈ܬ̣ܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܀
ܨܠܽܘܬ̣ܳܐ ܕܣܶܠܩܰܬ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܘܡܶܢ ܐܰܬܾܘܢܳܐ.
ܗܺܝ ܬܶܦܬܰܚܝ̱ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܠܰܨܠܽܘܬ̣ܰܢ ܘܰܠܒܳܥܽܘܬ̣ܰܢ܀

ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܡܳܪܝ̱ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ܇ ܒܣܽܘܓ̣ܳܐܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬ̣ܳܟ.
ܘܰܒܺܝ̈ܫܳܬ̣ܳܐ ܕܰܣܥܺܝܪ̈ܳܢ ܠܺܝ܇ ܠܐ ܬܶܬܕܟ̣ܰܪ ܠܺܝ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܀
ܐܰܠܗܳܐ ܠܳܟ ܩܳܪܶܝܢܰܢ܇ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬ̣ܰܢ.
ܫܡܰܥ ܛܳܒܳܐ ܩܳܠ ܒܳܥܽܘܬ̣ܰܢ܇ ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫ̈ܶܐܠܳܬ̣ܰܢ܀


Btar'o dilog Hanono, noqesh qolo dbo'uthan.

Lo tekle men sogudayk, shelotho dsunqonayhun.

Slutho dselqath men yamo, umen gubo umen atuno.

Hi teftah tar'o drahme lasluthan walbo'uthan.  

 

Hus 'lay Mor, hus 'lay, bsugo damrahmonuthog.

Wabishotho das'iron li, lo tetgar li mrahmono.

Aloho log qorenan, l'udrono damhiluthan.

Shma' tobo qol bo'uthan, ufano brahmayk shelothan.


← Terug