Hymnen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟ ܠ ܡ ܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ


Qolo Bro dbaslibe:
ܩܠܐ ܒܪܐ ܕܒܨܠܝܒܗ

De Zoon die met Zijn kruis Zijn Kerk redde van dwaling, geef haar vrede en behoed haar zonen met het kruis des licht.

ܒܪܳܐ ܕܒܰܨܠܝܒܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬ̣ܳܐ ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕ̈ܶܝܗ ܒܰܨܠܝܒ ܢܽܘܗܪܳܐ܀


Bro dbaslibe farqo l 'ite men to'yutho,

hab ho shayno natar yalde baslib nuhro.


← Terug