Boeken

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟ ܠ ܡ ܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ


Bo'utho dmor Ya'qub:
ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

Eerste

Ga, o Jamblicus, naar de stad en koop voor ons brood, daar gisteravond het brood gering was waarmee wij hebben gedineerd.

Tweede

U heeft medelijden, o Heer, voor de kerken en kloosters, want de tijd is nabij dat Uw glorie bij hen tot zijn einde zal komen.

Derde

Eeuwen kwamen en verstreken, terwijl de oude Man nog in leven is. De dood is overal gepasseerd zonder Hem te naderen.

Vierde

Een gouden appel werd gegoten en gevormd tot uw talent, onze vader St. Ignatius, en bezegeld in wezen.

Vijfde

De zonen van Israël vertrokken uit Juda naar Egypte, en een eerwaardige oude man vertrok met hen mee om hun doden te begraven.

Zesde

De avond passeerde snel en ik belandde in het holst van de nacht. Geef mij, o Heer, de zon in de avond opdat ik zal lopen in Uw licht.

Zevende

De Zoon die met Zijn kruis Zijn Kerk redde van dwaling, geef haar vrede en behoed haar zonen met het kruis des licht.

Achtste

Uw glorie wekt de doden op uit hun graven, en bekleed hun met gewaden van glorie op de dag der Opwekking. 

ܩܕܡܝܐ

ܩܽܘܡ ܝܰܡܠܺܝܟ̣ܳܐ ܥܽܘܠ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬ̣ܳܐ ܙܒܶܢ ܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ܇ ܕܶܐܬ̣ܡܳܠܝ̱ ܒܪܰܡܫܳܐ ܙܥܽܘܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܚܡܳܐ܇ ܕܰܐܚܫܶܡܢܰܢ ܒܶܗ܀

ܬܪܝܢܐ

ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܥܰܠ ܥܺܕ̈ܳܬ̣ܳܐ ܘܥܰܠ ܕܰܝܪ̈ܳܬ̣ܳܐ. ܕܗܳܐ ܩܪܶܒ ܙܰܒܢܳܐ ܕܢܶܬ̣ܒܰܛܰܠ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܟ ܡܶܢܗܶܝܢ܀

ܬܠܝܬ̣ܝܐ

ܐܳܙܠܺܝܢ ܕܳܪ̈ܶܐ܇ ܘܳܐܬ̣ܶܝܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܣܳܒܳܐ ܩܰܝܳܡ. ܥܳܒܰܪ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ܇ ܘܠܶܗ ܠܐ ܩܳܪܶܒ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܚܰܙܽܘܪ ܕܰܗܒܳܐ ܕܰܚܫܺܝܠ ܘܰܩܪܺܝ̣ܡ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬ̣ܳܐ. ܐܺܝܬ̣ܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ̱ ܐܺܝܓܢܰܐܛܺܝܳܘܣ܇ ܚܬܺܝܡ ܒܺܐܝܬ̣ܽܘܬ̣ܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܢܦܰܩܘ̱ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ ܒܢܰـ̈ـܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܢܺܐܙܠܽܘܢ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܢܦܰܩܘ̱ ܥܰܡܗܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܢܠܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܫܬܝܬ̣ܝܐ

ܚܰܛܦܰܢܝ̱ ܪܰܡܫܳܐ ܘܰܒܡܰܛܰܪܬܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܣܳܡܰܢܝ̱. ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܫܶܡܫܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܘܶܐܗܰܠܶܟ ܒܳܟ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܒܪܳܐ ܕܒܰܨܠܝܒܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬ̣ܳܐ. ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕ̈ܶܝܗ ܒܰܨܠܺܝܒ ܢܽܘܗܪܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܰܠܒܶܫ ܠܗܽܘܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ܀


Qadmoyo

Qum Yamligo 'ul lamditho, zben lan lahmo dethmol bramsho z'ur wo lahmo dahshemnan be.

Trayono

Tekre log Mor 'al 'itotho u 'al dayrotho. Dho qreb zabno dnethbatal le shubhog menhen.

Tlithoyo

Ozin dore, wothen dore, usobo qayom. 'Obar mawto meko umeko ule lo qoreb.

Rbi'oyo

Hazur dahbo dahshil waqrim bumonutho, ithayk abun Mor Ignatios htim bithutho.

Hmishoyo

Nfaq men Yihud bnay Isroyel dnezun lMesren. Wanfaq 'amhun sobo zahyo nlawe enun.

Shtithoyo

Hatfan ramsho wabmatarte dlilyo soman, hwi li Moran shemsho bramsho wehaleg bog.

Shbi'oyo

Bro dbaslibe farqo l'ite men ta'yutho. Hab bo shayno unatar yalde baslib nuhro.

Tminoyo

Log teshbuhto mnahem mithe men qabrayhun. Umalbesh lhun estal shubho byum nuhomo.


← Terug