Hymnen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟ ܠ ܡ ܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ


Qolo Baregmor bdeheltho:
ܩܠܐ ܒܪܟܡܪܝ ܒܕܚܠܬܐ

Zegen mij, o Heer. Laten wij in ontzag en vrede opzien.

Wees genadig Heer en ontferm U over ons en help ons.

Het Heilige wordt enkel gegeven aan de heiligen en de zuiveren.

Eén heilige Vader. Eén heilige Zoon. Eén heilige Geest. Amen.

Zegen mij o Heer. Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Zij zijn één tot in de eeuwigheid. Amen.  

ܒܰܪܟ̣ܡܳܪܝ̱ ܒܕܶܚܠܬ̣ܳܐ ܘܒܰܪܬܺܝܬ̣ܳܐ ܢܚܽܘܪ.

ܚܽܘܣ ܡܳܪܝܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ.

ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܠܰܕܟ̣ܰܝ̈ܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬ̣ܝܰܒܗܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ܀

ܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀ ܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟ̣ܡܳܪܝ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܺܝܬ̣ܰܝܗܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ


Baregmor bdeheltho ubartitho nhur.

Hus Moryo uraheme'layn u'adarayn.

Qudshe lqadishe uladgayo zodeq dnethyabhun balhud.

Had Abo qadisho. Had Bro qadisho. Had Ruho qadisho.

Amin baregmor shubho lAbo u lAbro u walruho hayo qadisho. Had ithayhun l'olam 'ulmin amin.  


← Terug